Samenwerkingsverbanden GGZ

Er zijn soms - op het eerste gezicht onduidelijke - overlappingen in de zorgvraag van mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking en GGZ-cliënten. De SIG werkt daarom nauw samen met aanverwante disciplines.

*In Zuid- en Midden-Kennemerland werkt de SIG intensief samen met STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg. Vrijwilligers zijn onmisbaar waar het gaat om een beetje extra aandacht en signalering.  

*In Haarlem werkt de SIG nauw samen met het wijkwelzijnswerk. Samen met DOCK en Haarlem Effect hebben we diverrse Stamtafels opgezet. Met de inzet van vrijwilligers - die samenwerken met beroepskrachten - is minder inzet van professionele zorg nodig. Samen met DOCK hebben we De Buurtwinkel Marsmanplein opgezet.

*In Haarlem, Bloemendaal en Velsen werkt de SIG op het gebied van dagbesteding samen in de zorgcentra van de Stichting SHDH.

*In buurtcentra in Velsen wordt in samenwerking met Stichting Welzijn Velsen, RIBW KAM, Zorgbalans, Philadelphia en stichting De Waerden bij toerbeurt door medewerkers van deze organisaties een inloopspreekuur gehouden voor alle inwoners met vragen op alle gebieden van zorg en ondersteuning. Het doel is het gebruik van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers te stimuleren en zo de professionele individuele begeleiding te verminderen.

*In Beverwijk werken we samen met Stichting Welzijn Beverwijk en de vrijwilligerscentrale om cliënten meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers, om zo de professionele zorginzet te verminderen. Samen met de Stichting Welzijn Beverwijk hebben we aan de Schans 2 in Beverwijk Buurtwinkel de Schans opgezet. In wijkcentrum Prinsenhof wordt een wekelijkse open maaltijd aangeboden.

*In Heemskerk werkt de SIG samen met Welschap Heemskerk. In buurthuis De Schuilhoek wordt elke twee weken een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.

*In het kader van de Jeugdwet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) werken we samen met het Steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat vaak om gezinnen waarin sprake is van multiproblematiek, die zowel onder de Jeugdwet als onder de Wmo valt. In de uitvoering werkt de SIG samen in beide ketens, onder meer via de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin.