Beschermd wonen GGZ Volwassenen

Beschermd wonen volgens het zogenoemde GGZ-C pakket betreft wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nieuwe aanvragen moeten worden ingediend bij de eigen gemeente.

De SIG heeft met de centrumgemeenten Haarlem en Alkmaar contracten afgesloten voor de gemeenten in Kennemerland voor het bieden van begeleiding aan mensen met een GGZ-C indicatie.

Dat betekent dat cliënten bij de SIG terecht kunnen voor:

Verblijf met ondersteuning
24 uur per dag, in een woning die gehuurd wordt via de SIG

Volledig PakketThuis
Intensieve begeleiding in de eigen woning

Dagbesteding
Gericht op het aanbieden van een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan deelname aan het sociale verkeer en/of deelname aan het reguliere arbeidsproces. Dit biedt structuur en activeert, en geeft ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien wordt de mantelzorger ontlast, doordat de zorg tijdelijk wordt overgenomen.

Overbruggingszorg
In afwachting van een definitieve plaatsing worden, om overbelasting en escalatie te voorkómen, in overleg begeleidingsafspraken op maat gemaakt

Contactpersonen en aanmelding GGZ
  • Contactpersonen GGZ
  • Aanmelding
  • Samenwerkingsverbanden GGZ