Burgers met een bijzondere hulpvraag ten aanzien van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid kunnen zich aanmelden bij een WMO-aanmeldpunt/zorgloket in hun gemeente. Vervolgens wordt met de cliënt en/of diens vertegenwoordigers besproken wat er nodig is om de cliënt thuis/zelfstandig te laten wonen en hoe hem of haar mogelijkheden kunnen worden geboden om volwaardig aan de samenleving mee te doen. Er wordt geïnventariseerd wat de cliënt zelf kan en wat zijn of haar familie, vrienden, buren, vrijwilligers en welzijnsorganisaties – bij voorkeur samenwerkend – hieraan kunnen bijdragen. Professionele ondersteuning wordt alleen toegekend als deze (aanvullend) onmisbaar is voor de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënt. In complexe gevallen zal hiervoor extern advies van specialisten worden ingewonnen. De SIG biedt deze bijzondere expertise en de geïndiceerde professionele ondersteuning.

Contracten
De SIG heeft met alle gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland contracten afgesloten voor het bieden van (professionele) ondersteuning en begeleiding. Het gaat hierbij specifiek om de functies begeleiding individueel, begeleiding groep, kortdurend verblijf en overige respijtzorg.

Voor de gemeentelijke verwijzers naar WMO-ondersteuning in Zuid-Kennemerland en de IJmond hebben we de belangrijkste gegevens van de SIG m.b.t. de WMO vastgelegd in ons WMO-Zorgboek. We hebben tevens een flyer over onze WMO-producten voor verwijzers gemaakt. De printversie wordt op verzoek toegestuurd.