Totale Communicatie
De ruim dertig leden van de Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigen ‘SIG-breed’ de belangen van alle cliënten. Zij denken, praten en beslissen mee over beleid en plannen van de organisatie. Ter ondersteuning van uitleg en overleg hanteren we hierbij de methode Totale Communicatie, waarbij naast verbaal contact en geschreven teksten ook tal van andere communicatiemiddelen worden ingezet, zoals pictogrammen, foto’s, gebaren en stappenplannen.

Voordracht door cliënten
De CCR heeft volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz, 2020) het recht een persoon voor te dragen voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht (RvT). Toen daarvoor een vacature ontstond, werden door de CCR en de RvT eigen selectiecommissies gevormd.

Procedure
De selectiecommissie van de CCR ging in overleg met de selectiecommissie van de RvT, waarbij de CCR-delegatie duidelijk maakte bij alle stappen in het proces nauw betrokken te willen zijn. Cliënten hebben met onafhankelijke externe ondersteuning eerst een profielschets opgesteld. Vanuit dit profiel, met pictogrammen voor diegenen die moeite hebben met geschreven tekst, werd de vacature gepubliceerd. Maar niet nadat hierover vergaderd was met de selectiecommissie van de RvT en beide commissies hiermee instemden.
Ook de selectie van kandidaten uit de berg sollicitatiebrieven werd ‘dubbel’ gedaan, met wederom afstemming tussen de commissies, evenals de daarop volgende sollicitatiegesprekken.

Verrassende eensgezindheid
Beide commissies kwamen onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde profielschets, briefselectie en dezelfde voordracht. De toegankelijke creatieve weg in medezeggenschap loont zich.

Draagvlak
De manier waarop we onze cliëntenparticipatie organiseren werkt. Gelijkwaardig, effectief en onmisbaar waar het gaat om draagvlak, daadkracht en verbinding. En het is niet eens zo moeilijk: de kosten (= tijd) gaan voor de baat uit.