Spring naar hoofdcontent

Respect, autonomie, professionaliteit en transparantie

Pijlers van de SIG

Transparantie
Transparantie staat voor: zichtbaar maken wat je doet, waarom je dat doet en wat de beoogde én gerealiseerde effecten daarvan zijn. Dat houdt een zekere kwetsbaarheid in. Want als je als organisatie echt transparant wilt zijn, vlucht je niet voor fouten in de uitvoering. In onze visie kunnen en mogen er fouten worden gemaakt waar mensen met mensen werken. De SIG stelt zich hier open in op. Afspraken zijn begrijpelijk, inzichtelijk en toetsbaar. We hebben een vertrouwenspersoon voor cliënten/verwanten en een onafhankelijke klachtenprocedure.

Respect
De SIG respecteert mensen zoals ze zijn, met ieder zijn of haar eigen mogelijkheden, wensen, behoeften, beperkingen en eigenaardigheden. Die basishouding geldt voor onze cliënten én voor de manier waarop we intern, als medewerkers, met elkaar omgaan. Geen betutteling of strikt hiërarchische structuur dus. De SIG denkt niet voor of over, maar mét mensen.

Autonomie
Uitgangspunt in alle ondersteuning die de SIG biedt, is de autonomie van de cliënt. De cliënt is ‘regisseur’ van zijn/haar eigen leven. Dat betekent dat we ons richten op wat de cliënt wil en kan. We werken met bewezen effectieve methodieken om de wensen, mogelijkheden en individuele ondersteuningsbehoeften van cliënten helder te krijgen. Aan de hand van periodieke evaluaties met cliënten (en hun vertegenwoordigers) worden begeleidingsplannen bijgesteld.

Professionaliteit
De SIG werkt met betrokken, ervaren en bovenal professionele medewerkers en vakspecialisten, zoals gedragskundigen en autisme-deskundigen. Via scholing, training, supervisie en intervisie houden we de kennis en deskundigheid op alle niveaus in onze organisatie op peil. We staan open voor nieuwe inzichten en methodieken. De SIG neemt ook zelf vernieuwende initiatieven.

Aanvullende kernwaarden

Zelfstandigheid
De basis van al onze ondersteuning is: versterking van zelfvertrouwen en zelfstandigheid van onze cliënten. Vanuit een positief zelfbeeld zal de cliënt zich beter kunnen ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aandurven. De SIG is gespecialiseerd in het (tijdelijk/blijvend) ondersteunen van cliënten op onderdelen in het leven waar zij als gevolg van hun beperking moeite mee hebben.

Samenwerking
Voor cliënten is het belangrijk mensen om zich heen te hebben op wie ze terug kunnen vallen. Dat kan de buurvrouw zijn, een goede kennis, vader/moeder, een broer of zus, een collega, een vrijwilliger, een maatje bij de sport- of knutselclub of vrienden bij de eetclub in de buurt. De SIG werkt nauw samen met het eigen netwerk van de cliënt, vrijwilligersorganisaties, wijkwelzijnswerk, collega-instellingen en (overheids)instanties.

Communicatie
In de communicatie met mensen met een verstandelijke/autistische beperking moet vaak naar andere manieren van communicatie worden gezocht dan alleen gesproken taal. De SIG werkt organisatiebreed met de methode Totale Communicatie, waarbij alle denkbare aanvullende communicatiemiddelen worden ingezet om de cliënt goed te kunnen begrijpen.

Integratie/ emancipatie
Alle ondersteuning van de SIG is gericht op integratie en emancipatie - meedoen met de samenleving - van mensen met een verstandelijke beperkinging. Of het nu gaat om onze ambulante gezinsondersteuning, woonbegeleiding of dagbesteding; in alles zoeken we actief naar verbinding met de samenleving.

Beelden van kwaliteit

Zorginstellingen moeten zich verantwoorden voor wat ze hun cliënten bieden. Maar hoe doe je dat? Met het project Beelden van Kwaliteit is gekozen voor een frisse aanpak. Medewerkers kijken in dit project bij collega-instellingen in elkaars keuken.

In 2011 heeft de SIG meegedaan aan de pilot 'Beelden van Kwaliteit', een project dat kwaliteit benadert als een leerproces voor alle betrokkenen, gericht op bevordering van de kwaliteit van het bestaan van de individuele cliënt. In het kader van de pilot hebben speciaal hiervoor getrainde medewerkers van de SIG en collega-instelling Odion in de Zaanstreek intensief bij elkaar in de keuken gekeken. Als 'participerend observanten' hebben zij neutraal en onbevooroordeeld, dus zonder waardeoordeel, de zorg en ondersteuning en gedragingen van elkaars cliënten waargenomen en beschreven.
De ervaringen met deze nieuwe vorm van kwaliteitstoetsing zijn zeer positief. Het goed en neutraal 'kijken' naar cliënten en zorgverlening kan betere, individuele zorg opleveren, terwijl het proces zelf ook zorgt voor een continu bewustzijn van het belang van goede, persoonlijke zorg.

Meer algemene informatie over 'Beelden van Kwaliteit' is te vinden op de website beeldenvankwaliteit.nl

Totale Communicatie

Totale Communicatie is een methodiek die de communicatie met - en vooral het begrijpen van - de cliënt ondersteunt en versterkt.

Bij Totale Communicatie gaat om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals picto's, gebaren, tekeningen, kleuren, een weekplanner, een stappen- en/of signaleringsplan. We hebben een dvd gemaakt, waarin we laten zien hoe we de diverse communicatiemiddelen effectief gebruiken. Al onze medewerkers krijgen scholing in het toepassen van Totale Communicatie.

U kunt de dvd Totale Communicatie met instructiegids bij ons bestellen via ons bestelformulier. De kosten: 22,50 euro, incl. verzendkosten.