Spring naar hoofdcontent
Terug

Beschermd wonen GGZ Volwassenen

Lees meer

Beschermd wonen volgens het zogenoemde GGZ-C pakket betreft wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Nieuwe aanvragen moeten worden ingediend bij de eigen gemeente.

De SIG heeft met de centrumgemeenten Haarlem en Alkmaar contracten afgesloten voor de gemeenten in Kennemerland voor het bieden van begeleiding aan mensen met een GGZ-C indicatie.

Dat betekent dat cliënten bij de SIG terecht kunnen voor:

Verblijf met ondersteuning
24 uur per dag, in een woning die gehuurd wordt via de SIG

Volledig PakketThuis
Intensieve begeleiding in de eigen woning

Dagbesteding
Gericht op het aanbieden van een zinvolle daginvulling die bijdraagt aan deelname aan het sociale verkeer en/of deelname aan het reguliere arbeidsproces. Dit biedt structuur en activeert, en geeft ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien wordt de mantelzorger ontlast, doordat de zorg tijdelijk wordt overgenomen.

Overbruggingszorg
In afwachting van een definitieve plaatsing worden, om overbelasting en escalatie te voorkómen, in overleg begeleidingsafspraken op maat gemaakt

Contactpersonen en aanmelding GGZ

Contactpersonen GGZ

Verwijzers voor WMO-ondersteuning van mensen met GGZ-problematiek kunnen voor advies en de inzet van professionele ondersteuning terecht bij onze gespecialiseerde contactpersonen.

Onze contactpersonen voor GGZ-ondersteuning:

Zuid-Kennemerland/IJmond:
Bea van Roode
Coördinator zorgtoewijzing
Tel.: 0251 – 25 78 57
E-mail: bvroode@sig.nu

Karina Wosimski
Clustermanager
Tel. 0251-25 78 57
E-mail: kwosimski@sig.nu

Castricum/Uitgeest:
Bea van Roode
Coördinator zorgtoewijzing
Tel.: 0251 – 25 78 57
E-mail: bvroode@sig.nu

Astrid Reulen
Clustermanager
Tel. 0251 - 25 78 57
E-mail: AReulen@sig.nu

Aanmelding

Na uw aanmelding wordt binnen twee dagen contact met u opgenomen.

Lees meer over ons aanbod in onze brochure WMO en Beschermd Wonen.

Samenwerkingsverbanden GGZ

Er zijn soms - op het eerste gezicht onduidelijke - overlappingen in de zorgvraag van mensen met een verstandelijke en/of autistische beperking en GGZ-cliënten. De SIG werkt daarom nauw samen met aanverwante disciplines.

  • In Zuid- en Midden-Kennemerland werkt de SIG intensief samen met STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg. Vrijwilligers zijn onmisbaar waar het gaat om een beetje extra aandacht en signalering.
  • In Haarlem werkt de SIG nauw samen met het wijkwelzijnswerk. Samen met DOCK en Haarlem Effect hebben we diverse Stamtafels opgezet. Met de inzet van vrijwilligers - die samenwerken met beroepskrachten - is minder inzet van professionele zorg nodig. Samen met DOCK hebben we De Buurtwinkel Marsmanplein opgezet.
  • In Haarlem, Bloemendaal en Velsen werkt de SIG op het gebied van dagbesteding samen in de zorgcentra van de Stichting SHDH.
  • In buurtcentra in Velsen wordt in samenwerking met Stichting Welzijn VelsenRIBW KAMZorgbalansPhiladelphia en stichting De Waerden bij toerbeurt door medewerkers van deze organisaties een inloopspreekuur gehouden voor alle inwoners met vragen op alle gebieden van zorg en ondersteuning. Het doel is het gebruik van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers te stimuleren en zo de professionele individuele begeleiding te verminderen.
  • In Beverwijk werken we samen met Stichting Welzijn Beverwijk en de vrijwilligerscentrale om cliënten meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers, om zo de professionele zorginzet te verminderen. Samen met de Stichting Welzijn Beverwijk hebben we aan de Schans 2 in Beverwijk Buurtwinkel de Schans opgezet. In wijkcentrum Prinsenhof wordt een wekelijkse open maaltijd aangeboden.
  • In Heemskerk werkt de SIG samen met Welschap Heemskerk. In buurthuis De Schuilhoek wordt elke twee weken een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.
  • In het kader van de Jeugdwet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) werken we samen met het Steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat vaak om gezinnen waarin sprake is van multiproblematiek, die zowel onder de Jeugdwet als onder de Wmo valt. In de uitvoering werkt de SIG samen in beide ketens, onder meer via de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin.