Spring naar hoofdcontent
Mijn naam is Karina Wosimski

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of info@sig.nu

In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Haarlem, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis.

In Haarlem is de SIG de grootste en meest ervaren professionele aanbieder van (ambulante) ondersteuning op het gebied van opvoeding en wonen/leven. We werken hierbij nauw samen met het eigen sociale netwerk van de cliënt, sociale wijkteams, vrijwilligers, buurt- en wijkwelzijnsorganisaties en professionele (collega-) instellingen.

De SIG is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met het beleidsplan 'Begeleiden in de wijk’ en de doelen en werkwijze van Haarlem en de sociale wijkteams. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren en afstemmen van de formele en informele hulpvraag in Haarlem.

Gezinsondersteuning
Thuis, met zorg

De SIG heeft specialistische kennis en langdurige ervaring met ambulante gezinsondersteuning. We richten ons vooral op de opvoeding/ontwikkeling van de kinderen, opdat zij (zo lang mogelijk) thuis, in het eigen gezin, kunnen blijven wonen.

De ambulante gezinsondersteuners bieden praktische ondersteuning bij het reilen en zeilen van het huishouden en gezinsleven. Waar nodig en gewenst begeleiden we ouders bij contacten met school, artsen en instanties.

Onze succesfactoren zijn: eigen regie bij de cliënt, transparantie, versterking van zelfstandigheid, emancipatie, maatschappelijke participatie en samenwerking met het eigen sociale netwerk van de cliënt.
Onze ambulante gezinsondersteuners werken nauw samen met Bureau Jeugdzorg, voogdij-instellingen, wijkwelzijnswerk, vrijwilligers, externe deskundigen en collega-instellingen.

We bieden verschillende vormen van ambulante gezinsondersteuning, zoals intensieve en praktisch pedagogische gezinsondersteuning, logeeropvang en gastgezinnen.

Meer informatie over onze gezinsondersteuning.

Ouders met een beperking
Extra opvoedingsproblemen

De SIG heeft specifieke kennis en deskundigheid in het ambulant ondersteunen van gezinnen, waarin bij een of beide ouders sprake is van een verstandelijke beperking en/of autismeverwante problematiek. Soms is bij de kinderen in het gezin ook sprake van een beperking. De begeleiding vindt zowel vrijwillig als in een justitieel kader (Onder Toezichtstelling/OTS) plaats. Daarmee is de transitie AWBZ én transitie Jeugdzorg aan de orde.

De begeleiding van ouders met een beperking wordt geboden in de thuissituatie en richt zich op opvoeding en andere gezinstaken, zoals huishouden en financiën. Het doel is de kinderen veilig te laten opgroeien in het eigen gezin en, als dat niet langer verantwoord is, optimale, aanvullende zorg te organiseren. De ambulante gezinsondersteuners van de SIG hebben hier een signalerende taak in en schakelen ook bij twijfel andere, gespecialiseerde zorgverleners in. Er vindt structureel overleg plaats als er in een gezin meerdere zorgverleners actief zijn.

De ambulante gezinsbegeleiders van de SIG zijn generalisten met specifieke deskundigheid op het gebied van communicatie met mensen met een verstandelijke beperking/autisme. Onze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het informele netwerk rond het gezin, voogdij-instellingen, Bureau Jeugdzorg, vrijwilligers en andere zorginstellingen. De SIG is aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIRI).

Zelfstandig wonende cliënten
Individuele ambulante woonbegeleiding

De SIG levert individuele ambulante ondersteuning aan cliënten die in een eigen huis of appartement wonen of een appartement in een woonproject van de SIG huren. Het doel van de ondersteuning aan huis is het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
Onze ambulante woonbegeleiders helpen cliënten bij het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Zoals het op orde houden van huishouden, post en financiële administratie en contacten met werk of dagbesteding en instanties als gemeente en UWV. Ook helpt de ambulante woonbegeleider de cliënt bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Er worden afspraken gemaakt met de cliënt en zijn sociale netwerk over de aard van de ondersteuning en hoe en op welke tijden deze geboden wordt.
Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) met een indicatie voor 24 uurs zorg, kunnen een Volledig Pakket Thuis (VPT) aanvragen. Zij krijgen dan van ons de ondersteuning die ze nodig hebben in hun eigen huis, op de manier die bij hen past.

Meer informatie over onze ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Dagbesteding
Naar eigen mogelijkheden, in eigen tempo

De SIG manifesteert zich in Haarlem en omgeving met een groeiend aanbod aan vernieuwende dagbesteding, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van vaardigheden van onze cliënten en versterking van hun zelfvertrouwen. Waar mogelijk bevorderen we de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Met dit doel zetten we veilige (kleinschalige) projecten op, met een direct of indirect ‘lijntje’ naar de samenleving. Zo worden er zelfgemaakte producten in winkeltjes en op markten en braderieën verkocht en kunstwerken geëxposeerd. Goedlopende dagbestedingsprojecten in Haarlem zijn de SIG-winkeltjes in drie woonzorgcentra van de stichting SHDH, die onder professionele begeleiding worden "gerund" door mensen met een verstandelijke beperking. Hier ontmoeten onze cliënten en (buurt)bewoners elkaar op vanzelfsprekende wijze.
Onze horecagroep bestaat uit vier locaties, zoals Stadskantoor Haarlem. Cliënten van de SIG verrichten hier hand- en spandiensten, zoals koffie rondbrengen, vergaderkamers klaarmaken en kopieermachines bijvullen.
Een bijzondere vermelding verdient ons seniorenproject "Ouder dan de Koningin". Het gaat hierbij om zinvolle daginvulling voor oudere cliënten die anders passief thuis zouden zitten. We bieden in dit project rustige activiteiten en sociale contacten aan. Het project wordt uitgevoerd door Stichting De Baan.
Inwoners van de gemeente Haarlem kunnen ook gebruikmaken van onze dagbestedingsprojecten in buurgemeenten. In Beverwijk is ons dagcentrum Wisselwerk gevestigd, met diverse (ambachtetlijke) activiteiten, zoals een kaarsenmakerij, een keramiek-, mozaïekgroep en glas in loodgroep, een teken- en schilderafdeling, een bakkerij, een (mobiele) groengroep en een horecagroep.

Vervoer
De SIG organiseert zelf het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding. We rijden met eigen busjes, met vrijwilligers als vaste chauffeurs en bijrijders. Die dagelijkse vastigheid geeft onze cliënten een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De SIG hanteert in principe geen afstandsnorm. Nieuwe cliënten worden waar mogelijk in de buurt van hun woonplek geplaatst.

Meer informatie over ons dagbestedingsaanbod.

Meedoen in Haarlem
Welzijn en vrijetijdsbesteding

Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante problematiek bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten.

Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport.

We werken in Haarlem samen met mantelzorg- welzijns- en vrijwilligersorganisaties, waaronder de Vrijwilligerscentrale, Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan.
Via de website samenvoorelkaar.nl worden actieve en betrokken burgers, vrijwillgers en maatschappelijke organisaties in Haarlem met elkaar verbonden.

Logeerhuis

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen gebruikmaken van ons Logeerhuis in IJmuiden. Hier bieden we gedurende een vast aantal dagen/etmalen per jaar logeermogelijkheden onder professionele begeleiding.

De logeeropvang geeft het thuisfront even lucht en ruimte, waardoor het de dagelijkse zorg beter en langer vol kan houden. Tegelijkertijd ervaren cliënten de logeerdagen als een uitje. Ze ontmoeten er anderen en ondernemen leuke activiteiten met elkaar. De SIG werkt daarnaast samen met gastgezinnen, die gemiddeld een weekend in de maand een vaste cliënt van de SIG in hun gezin opnemen.

Het Logeerhuis biedt ook respijtzorg/kort verblijf: langerdurende opvang van cliënten in geval van tijdelijke uitval van de eigen verzorgers (ouders/mantelzorgers).

Tevens biedt het Logeerhuis de mogelijkheid van overbruggingszorg aan cliënten op de wachtlijst van een woonlocatie van de SIG. Het gaat hierbij om cliënten die niet (langer) thuis op plaatsing kunnen wachten.

Ons Logeerhuis in IJmuiden heeft een regionale functie.

Meer informatie over ons Logeerhuis.

Bijzondere projecten Haarlem

Buurtwinkel Marsmanplein
De Buurtwinkel Marsmanplein aan de Gen. Spoorlaan in Haarlem-Noord is een ontmoetings- en dienstencentrum voor bewoners van Delftwijk. Het is een samenwerkingsproject van de SIG en welzijnsorganisatie DOCK Haarlem. Cliënten van de dagbesteding van de SIG voeren op aanvraag klusjes uit voor wijkbewoners en winkeliers aan en rond het Marsmanplein.

Boodschappenbus
De Boodschappenbus, een initiatief van de SIG en DOCK Haarlem, haalt wijkbewoners twee keer in de week thuis op voor hun boodschappen in winkelcentrum Marsmanplein. Na het boodschappen doen is er gezamenlijk koffie in Buurtwinkel Marsmanplein. Daarna brengt de Boodschappenbus de wijkbewoners weer terug naar huis. Cliënten van de dagbesteding van de SIG helpen hen bij het in- en uitstappen, bij het winkelen en bij het sjouwen van de tassen. Desgewenst helpen zij ook bij het thuis naar boven tillen van de tassen en het inruimen van de booschappen. De Boodschappenbus won in 2017 de Participatieprijs van Haarlem.

Stamtafels
De 'Stamtafels' in Haarlem zijn een laagdrempelig ontmoetingspunt voor kwetsbare Haarlemmers, voor wie sociale contacten niet vanzelfsprekend zijn. De bezoekers treffen elkaar in een informele sfeer, schuiven aan voor een gezamenlijke maaltijd en kunnen met een persoonlijke hulp- of adviesvraag terecht bij de begeleiders van de Stamtafel. Er is professionele ondersteuning aanwezig. Er zijn vier Stamtafels in Haarlem. De SIG werkt hierbij samen met de welzijnsorganisaties DOCK Haarlem en Haarlem Effect en met de Hartekamp Groep.

Wijkcentrum De Fjord
In Wijkcentrum De Fjord in de Transvaalbuurt in Haarlem-Noord bieden diverse zorg- en welzijnsorganisaties - SIG, Haarlem Effect, Ecosol Effect en Zorgbalans - eigen en gezamenlijk activiteiten voor de wijk aan. De kansen liggen in de overlap van doelgroepen, uitbreiding en afstemming van activiteiten, verhoging van de buurtcohesie en versterking van de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers. En dat alles vanuit een laagdrempelige buurtlocatie. Er wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers, veelal ook uit de wijk afkomstig. De SIG heeft in het wijkcentrum onder meer haar dagbestedingsprojecten Ouder dan de Koningin (voor oudere cliënten) en CreaFjord gevestigd. Er is tevens een Stamtafel gestart, samen met Haarlem Effect. Er wordt nog volop gewerkt aan verdere (ook gezamenlijke) invulling van het aanbod.

Project 'Samenwerking brengt zorg dichterbij'
De SIG voert samen met de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan een project uit, waarin formele en informele zorg efficiënt op elkaar worden afgestemd. Het doel is methodische werkwijzen te ontwikkelen, waarin het aandeel van de formele, professionele zorg met 25% wordt teruggebracht.
Uitgangspunt blijft de hulpvraag van de cliënt, maar bij het zoeken naar een passend antwoord zal eerst samen met cliënt/familie worden geïnventariseerd wat er informeel (eigen sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties) mogelijk is. Wat overblijft aan noodzakelijke, professionele begeleiding kan door de SIG worden geboden. Dit vraagt om een andere houding en werkwijze van onze ambulante ondersteuners. Zij worden hierin geschoold volgens de methode Sociale Netwerkstrategieën. In het kader van het project worden de informele mogelijkheden van de STG en De Baan al meteen bij de intake betrokken.

Veilig Vrijwilligerswerk
Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).