Spring naar hoofdcontent
Mijn naam is Karina Wosimski

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of info@sig.nu

In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Heemskerk, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Heemskerk/IJmond samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Heemskerk hebben wij diverse voorzieningen op het gebied van ambulante (gezins)ondersteuning, woonbegeleiding en dagbesteding. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in Heemskerk

Gezinsondersteuning
Thuis, met zorg

De SIG heeft specialistische kennis en langdurige ervaring met ambulante gezinsondersteuning. We richten ons vooral op de opvoeding/ontwikkeling van de kinderen, opdat zij (zo lang mogelijk) thuis, in het eigen gezin, kunnen blijven wonen.

De ambulante gezinsondersteuners bieden praktische ondersteuning bij het reilen en zeilen van het huishouden en gezinsleven. Waar nodig en gewenst begeleiden we ouders bij contacten met school, artsen en instanties.

Onze succesfactoren zijn: eigen regie bij de cliënt, transparantie, versterking van zelfstandigheid, emancipatie, maatschappelijke participatie en samenwerking met het eigen sociale netwerk van de cliënt.
Onze ambulante gezinsondersteuners werken nauw samen met Bureau Jeugdzorg, voogdij-instellingen, wijkwelzijnswerk, vrijwilligers, externe deskundigen en collega-instellingen.

We bieden verschillende vormen van ambulante gezinsondersteuning, zoals intensieve en praktisch pedagogische gezinsondersteuning, logeeropvang en gastgezinnen.

Meer informatie over onze gezinsondersteuning.

Ouders met een beperking
Extra opvoedingsproblemen

De SIG heeft specifieke kennis en deskundigheid in het ambulant ondersteunen van gezinnen, waarin bij een of beide ouders sprake is van een verstandelijke beperking en/of autismeverwante problematiek. Soms is bij de kinderen in het gezin ook sprake van een beperking. De begeleiding vindt zowel vrijwillig als in een justitieel kader (Onder Toezichtstelling/OTS) plaats. Daarmee is de transitie AWBZ én transitie Jeugdzorg aan de orde.

De begeleiding van ouders met een beperking wordt geboden in de thuissituatie en richt zich op opvoeding en andere gezinstaken, zoals huishouden en financiën. Het doel is de kinderen veilig te laten opgroeien in het eigen gezin en, als dat niet langer verantwoord is, optimale, aanvullende zorg te organiseren. De ambulante gezinsondersteuners van de SIG hebben hier een signalerende taak in en schakelen ook bij twijfel andere, gespecialiseerde zorgverleners in. Er vindt structureel overleg plaats als er in een gezin meerdere zorgverleners actief zijn.

De ambulante gezinsbegeleiders van de SIG zijn generalisten met specifieke deskundigheid op het gebied van communicatie met mensen met een verstandelijke beperking/autisme. Onze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het informele netwerk rond het gezin, voogdij-instellingen, Bureau Jeugdzorg, vrijwilligers en andere zorginstellingen. De SIG is aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIRI).

Zelfstandig wonende cliënten
Individuele ambulante woonbegeleiding

De SIG levert individuele ambulante ondersteuning aan cliënten die in een eigen huis of appartement wonen of een appartement in een woonproject van de SIG huren. Het doel van de ondersteuning aan huis is het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
Onze ambulante woonbegeleiders helpen cliënten bij het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Zoals het op orde houden van huishouden, post en financiële administratie en contacten met werk of dagbesteding en instanties als gemeente en UWV. Ook helpt de ambulante woonbegeleider de cliënt bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Er worden afspraken gemaakt met de cliënt en zijn sociale netwerk over de aard van de ondersteuning en hoe en op welke tijden deze geboden wordt.
Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) met een indicatie voor 24 uurs zorg, kunnen een Volledig Pakket Thuis (VPT) aanvragen. Zij krijgen dan van ons de ondersteuning die ze nodig hebben in hun eigen huis, op de manier die bij hen past.

Meer informatie over onze ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Dagbesteding
Naar eigen mogelijkheden, in eigen tempo

De SIG manifesteert zich in de IJmond met een groeiend aanbod aan vernieuwende dagbesteding, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van vaardigheden van onze cliënten en versterking van hun zelfvertrouwen. Waar mogelijk bevorderen we de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Met dit doel zetten we veilige (kleinschalige) projecten op, met een direct of indirect ‘lijntje’ naar de samenleving. Zo worden er zelfgemaakte producten in winkeltjes en op markten en braderieën verkocht en kunstwerken geëxposeerd. Mooie voorbeelden van emancipatie en integratie in Heemskerk is de kinderboerderij Dierendorp; cliënten van de dagbesteding van de SIG voeren hier het onderhoud en beheer uit. Onze mobiele Groengroep kan worden ingehuurd door organisaties, bedrijven en particulieren.
In ons dagcentrum Wisselwerk, gevestigd in gebouw De Schans in Beverwijk, bieden we diverse (ambachtelijke) activiteiten aan, zoals een kaarsenmakerij, een keramiek-, mozaïek- en glas in loodgroep, een bakkerij, een teken- en schilderafdeling en een speelgoedewerkplaats. De producten worden verkocht in cadeauwinkel De Schans, gevestigd op de begane grond van het dagcentrum.
Inwoners van Heemskerk kunnen gebruikmaken van onze dagbesteding in buurgemeenten.

Vervoer
De SIG organiseert zelf het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding. We rijden met eigen busjes, met vrijwilligers als vaste chauffeurs en bijrijders. Die dagelijkse vastigheid geeft onze cliënten een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De SIG hanteert in principe geen afstandsnorm. Nieuwe cliënten worden waar mogelijk in de buurt van hun woonplek geplaatst.

Meer informatie over ons dagbestedingsaanbod.

Meedoen in Heemskerk
Welzijn en vrijetijdsbesteding

Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante stoornis bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten. Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport.

Wij hebben in Heemskerk samenwerkingverbanden met Welschap Welzijn Heemskerk en de vrijwilligersorganisatie Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) We organiseren ook eigen eet-/kookcafés in Heemskerk.

Logeerhuis

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen gebruikmaken van ons Logeerhuis in IJmuiden. Hier bieden we gedurende een vast aantal dagen/etmalen per jaar logeermogelijkheden onder professionele begeleiding.

De logeeropvang geeft het thuisfront even lucht en ruimte, waardoor het de dagelijkse zorg beter en langer vol kan houden. Tegelijkertijd ervaren cliënten de logeerdagen als een uitje. Ze ontmoeten er anderen en ondernemen leuke activiteiten met elkaar. De SIG werkt daarnaast samen met gastgezinnen, die gemiddeld een weekend in de maand een vaste cliënt van de SIG in hun gezin opnemen.

Het Logeerhuis biedt ook respijtzorg/kort verblijf: langerdurende opvang van cliënten in geval van tijdelijke uitval van de eigen verzorgers (ouders/mantelzorgers).

Tevens biedt het Logeerhuis de mogelijkheid van overbruggingszorg aan cliënten op de wachtlijst van een woonlocatie van de SIG. Het gaat hierbij om cliënten die niet (langer) thuis op plaatsing kunnen wachten.

Ons Logeerhuis in IJmuiden heeft een regionale functie.

Meer informatie over ons Logeerhuis.

Bijzondere projecten Heemskerk

Kinderboerderij Dierendorp
De gemeente Heemskerk en de SIG hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over kinderboerderij Dierendorp aan de Vrijburglaan. De gemeente blijft eigenaar, de SIG gaat het beheer voeren. De samenwerking levert de gemeente een besparing van € 190.000 op en de SIG een mooi dagbestedingsproject.
Voor de gemeente Heemskerk is het belangrijk dat de functies van de kinderboerderij - het vervullen van een recreatieve educatieve, sociale en therapeutische functie - behouden blijven. De praktische beheerstaken, zoals het verzorgen van de dieren, het onderhouden van de hokken en het terrein en de contacten met de bezoekers, worden in het kader van dagbesteding uitgevoerd door cliënten van de SIG. Zij worden daarbij aangestuurd en begeleid door een professionele medewerker van de SIG.

Project 'Zelf kansen vinden'
In het project 'Zelf kansen vinden' ontwikkelen we samen met Welschap Heemskerk, Philadelphia Zorg, RIBW, Reaktgroep Midden-Kennemerland, Hartekampgroep en MEE Noordwest-Holland activiteiten en vormen van begeleiding dichtbij de eigen woonomgeving.

Project 'Voorportaal Heemskerk'
De SIG is partner in het project 'Voorportaal Heemskerk', een samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van zorg, hulp, welzijn en maatschappelijke dienstverlening voor mensen met een beperking, psychosociale problematiek of chronische ziekte. Doel is hen praktische ondersteuning te bieden bij het zo zelfstandig mogelijk mee doen aan de samenleving.

Eetcafé's
Andere mensen ontmoeten, vaardigheden leren, zelfvertrouwen opbouwen, dat gaat allemaal vanzelf als er gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. De SIG heeft een wekelijkse open kook- en eetgroep op het bestuursbureau aan de Beneluxlaan. Ook partciperen we in eetcafé Kareltje in buurthuis De Schuilhoek.

Veilig Vrijwilligerswerk
Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).