Spring naar hoofdcontent
Mijn naam is Arjan Vermons

Bel of mail mij voor meer informatie: 0251 – 257 857 of info@sig.nu

In het kader van de WMO wordt uw gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van inwoners met een verstandelijke beperking. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De SIG, actief in Velsen, wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol vervullen. We hebben er de professionaliteit, kennis, kunde en ervaring voor in huis. We werken in Velsen samen met diverse welzijns- en vrijwilligersorganisaties.

In Velsen hebben wij diverse voorzieningen op het gebied van ambulante (gezins)ondersteuning, ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen en dagbesteding. Ook ons (regionale) Logeerhuis is in uw gemeente gevestigd.

De SIG is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de transitie van onderdelen van de AWBZ en Jeugdzorg naar gemeenten. Uiteraard zijn we ook bekend met uw Wmo-beleid 2012-2015 en de werkwijze van uw WMO-consulenten. De SIG speelt graag een actieve rol bij het in kaart brengen en organiseren van de formele en informele hulpvraag in de gemeente Velsen.

Gezinsondersteuning
Thuis, met zorg

De SIG heeft specialistische kennis en langdurige ervaring met ambulante gezinsondersteuning. We richten ons vooral op de opvoeding/ontwikkeling van de kinderen, opdat zij (zo lang mogelijk) thuis, in het eigen gezin, kunnen blijven wonen.

De ambulante gezinsondersteuners bieden praktische ondersteuning bij het reilen en zeilen van het huishouden en gezinsleven. Waar nodig en gewenst begeleiden we ouders bij contacten met school, artsen en instanties.

Onze succesfactoren zijn: eigen regie bij de cliënt, transparantie, versterking van zelfstandigheid, emancipatie, maatschappelijke participatie en samenwerking met het eigen sociale netwerk van de cliënt.
Onze ambulante gezinsondersteuners werken nauw samen met Bureau Jeugdzorg, voogdij-instellingen, wijkwelzijnswerk, vrijwilligers, externe deskundigen en collega-instellingen.

We bieden verschillende vormen van ambulante gezinsondersteuning, zoals intensieve en praktisch pedagogische gezinsondersteuning, logeeropvang en gastgezinnen.

De ambulante (gezins)ondersteuning wordt geboden vanuit onze kantoren in Haarlem-Noord en Beverwijk.

Meer informatie over onze gezinsondersteuning.

Ouders met een beperking
Extra opvoedingsproblemen

De SIG heeft specifieke kennis en deskundigheid in het ambulant ondersteunen van gezinnen, waarin bij een of beide ouders sprake is van een verstandelijke beperking en/of autismeverwante problematiek. Soms is bij de kinderen in het gezin ook sprake van een beperking. De begeleiding vindt zowel vrijwillig als in een justitieel kader (Onder Toezichtstelling/OTS) plaats. Daarmee is de transitie AWBZ én transitie Jeugdzorg aan de orde.

De begeleiding van ouders met een beperking wordt geboden in de thuissituatie en richt zich op opvoeding en andere gezinstaken, zoals huishouden en financiën. Het doel is de kinderen veilig te laten opgroeien in het eigen gezin en, als dat niet langer verantwoord is, optimale, aanvullende zorg te organiseren. De ambulante gezinsondersteuners van de SIG hebben hier een signalerende taak in en schakelen ook bij twijfel andere, gespecialiseerde zorgverleners in. Er vindt structureel overleg plaats als er in een gezin meerdere zorgverleners actief zijn.

De ambulante gezinsbegeleiders van de SIG zijn generalisten met specifieke deskundigheid op het gebied van communicatie met mensen met een verstandelijke beperking/autisme. Onze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het informele netwerk rond het gezin, voogdij-instellingen, Bureau Jeugdzorg, vrijwilligers en andere zorginstellingen. De SIG is aangesloten bij de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIRI).

Zelfstandig wonende cliënten
Individuele ambulante woonbegeleiding

De SIG levert individuele ambulante ondersteuning aan cliënten die in een eigen huis of appartement wonen of een appartement in een woonproject van de SIG huren. Het doel van de ondersteuning aan huis is het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten.
Onze ambulante woonbegeleiders helpen cliënten bij het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen en leven. Zoals het op orde houden van huishouden, post en financiële administratie en contacten met werk of dagbesteding en instanties als gemeente en UWV. Ook helpt de ambulante woonbegeleider de cliënt bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. Er worden afspraken gemaakt met de cliënt en zijn sociale netwerk over de aard van de ondersteuning en hoe en op welke tijden deze geboden wordt.
Cliënten met een zorgzwaartepakket (ZZP) met een indicatie voor 24 uurs zorg, kunnen een Volledig Pakket Thuis (VPT) aanvragen. Zij krijgen dan van ons de ondersteuning die ze nodig hebben in hun eigen huis, op de manier die bij hen past.

Meer informatie over onze ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Dagbesteding
Naar eigen mogelijkheden, in eigen tempo

De SIG manifesteert zich in de gemeente Velsen met een groeiend aanbod aan vernieuwende dagbesteding, waarbij we ons richten op de individuele ontwikkeling van vaardigheden van onze cliënten en versterking van hun zelfvertrouwen. Waar mogelijk bevorderen we de maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Met dit doel zetten we veilige (kleinschalige) projecten op, met een direct of indirect ‘lijntje’ naar de samenleving. Zo worden er zelfgemaakte producten in winkeltjes en op markten en braderieën verkocht en kunstwerken geëxposeerd. Een zeer geslaagd dagbestedingsproject betreft ons winkeltje in verpleeghuis Velserduin in IJmuiden, dat we in samenwerking met de stichting SHDH hebben opgezet. Onze cliënten "runnen" dit winkeltje, onder professionel begeleiding van een SIG-medewerker. Hier ontmoeten onze cliënten en (buurt)bewoners elkaar op vanzelfsprekende wijze.
Inwoners van de gemeente Velsen kunnen ook gebruikmaken van onze dagbestedingsprojecten in buurtgemeenten. Zo hebben we een dagcentrum in Beverwijk, met diverse (ambachtelijke) activiteiten, zoals een kaarsenmakerij, een keramiek-, mozaïek- en glas in loodgroep, een bakkerij, een teken- en schilderafdeling en een speelgoedewerkplaats.

Vervoer
De SIG organiseert zelf het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding. We rijden met eigen busjes, met vrijwilligers als vaste chauffeurs en bijrijders. Die dagelijkse vastigheid geeft onze cliënten een gevoel van veiligheid en vertrouwen. De SIG hanteert in principe geen afstandsnorm. Nieuwe cliënten worden waar mogelijk in de buurt van hun woonplek geplaatst.

Meer informatie over ons dagbestedingsaanbod.

Meedoen in Velsen
Welzijn en vrijetijdsbesteding

Meedoen met de samenleving uit zich vooral in sociale contacten/vrijetijdsbesteding. De SIG ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking/ autismeverwante stoornis bij toeleiding naar (wijk)welzijnsactiviteiten. Hiervoor werken we nauw samen met (buurt- en wijk)welzijnsorganisaties en vrijwilligers, die bijvoorbeeld als ‘maatje’ meegaan naar clubs en sport. In Velsen werkt de SIG samen met de Stichting Welzijn Velsen, onder meer in eetcafé De Dwarsligger in IJmuiden. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met de Vrijwilligerscentrale, Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland en Stichting De Baan in Haarlem.

Logeerhuis

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen gebruikmaken van ons Logeerhuis in IJmuiden. Hier bieden we gedurende een vast aantal dagen/etmalen per jaar logeermogelijkheden onder professionele begeleiding.

De logeeropvang geeft het thuisfront even lucht en ruimte, waardoor het de dagelijkse zorg beter en langer vol kan houden. Tegelijkertijd ervaren cliënten de logeerdagen als een uitje. Ze ontmoeten er anderen en ondernemen leuke activiteiten met elkaar. De SIG werkt daarnaast samen met gastgezinnen, die gemiddeld een weekend in de maand een vaste cliënt van de SIG in hun gezin opnemen.

Het Logeerhuis biedt ook respijtzorg/kort verblijf: langerdurende opvang van cliënten in geval van tijdelijke uitval van de eigen verzorgers (ouders/mantelzorgers).

Tevens biedt het Logeerhuis de mogelijkheid van overbruggingszorg aan cliënten op de wachtlijst van een woonlocatie van de SIG. Het gaat hierbij om cliënten die niet (langer) thuis op plaatsing kunnen wachten.

Ons Logeerhuis in IJmuiden heeft een regionale functie.

Meer informatie over ons Logeerhuis.

Bijzondere projecten Velsen

Nieuwbouw Kalverstraat
De SIG ontwikkelt een plan voor de bouw van 15 appartementen aan de Kalverstraat in IJmuiden. Deze kunnen worden gerealiseerd op het braakliggende terrein achter supermarkt Albert Heijn. Een dezer dagen wordt hiervoor een zogeheten intentieovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar AM.
De appartementen die we hier willen realiseren, worden straks door cliënten van de SIG gehuurd. Zij krijgen hier volgens ons "warme gang"-concept 24 uurszorg binnen handbereik aangeboden. De cliënten hebben alle privacy, maar wonen wel met elkaar. Er zal een gemeenschappelijke ruimte (huiskamer) worden gecreëerd en er zullen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd. Ook de daktuin die in het plan is opgenomen, is bedoeld voor collectief gebruik. Wanneer de plannen in IJmuiden gerealiseerd kunnen worden, is nog niet bekend.

WMO-pilots
De gezamenlijke IJmond-gemeenten faciliteren en monitoren zeven AWBZ-pilots met als gezamenlijk doel innovatieve werkwijzen te ontwikkelen die passen in de visie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De SIG participeert in drie pilots en in het projectteam, om kennis en ervaring te delen. Contactpersoon: Hella Nuyten, WMO-projectleider SIG, tel. 0251-257857.

Project 'Kansen en Zo'
In Velsen werken we samen met stichting Welzijn Velsen, Philadelphia Zorg, stichting De Waerden, RIBW IJmuiden/Velserbroek, de psychiatrische organisatie Dijk en Duin, MEE Noordwest-Holland en stichting budgetbeheer De Linde in het project 'Kansen en zo'. Doel is met elkaar een vorm van activering en dagbesteding te ontwikkelen op het snijvlak van zorg en welzijn en psychiatrie en gehandicaptenzorg.

Eetcafé
Andere mensen ontmoeten, vaardigheden leren, zelfvertrouwen opbouwen, dat gaat vanzelf als er gezamenlijk wordt gekookt en gegeten. De SIG participeert in het wekelijkse Eetcafé IJmuiden in buurtcentrum De Dwarsligger. Op ons steunpunt aan de Kennemerlaan wordt een keer per maand onder begeleiding gezamenlijk gekookt en gegeten.

Veilig Vrijwilligerswerk
Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).