Spring naar hoofdcontent
Terug

Gecontracteerde WMO-zorg

Lees meer

De SIG heeft met alle gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland contracten afgesloten voor het bieden van professionele ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

We hebben afspraken gemaakt over het bieden van:

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep (dagbesteding)
  • Kortdurend verblijf en overige respijtzorg

 

Begeleiding individueel
van volwassenen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of lichamelijke beperking
De werkwijze is praktisch, outreachend en oplossingsgericht. Gezien de aard van de beperking is de vraag om ondersteuning in veel gevallen levensbreed en langdurig noodzakelijk, op vrijwillige basis, of verplichtend opgelegd door reclassering of voogdij-instelling. Indien nodig wordt samengewerkt met specialisten.

  • De SIG heeft specifieke expertise in huis voor de ondersteuning van:
  • Volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Volwassenen met autisme
  • Ouders met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking: de SIG biedt systeemgerichte begeleiding aan het hele gezin bij opvoeding en andere leefgebieden, die van invloed zijn op de opvoedsituatie. Het bevordert de ouder-kindrelatie en een veilige opvoedsituatie. De begeleiding aan deze gezinnen heeft overlap en vraagt goede afstemming met de jeugdwet en jeugdketen.

 

Begeleiding groep (dagbesteding)
voor volwassenen met matige of zware psychiatrische problematiek, matige of zware verstandelijke beperking en/of matige of zware lichamelijke beperking
De ondersteuning is gericht op het aanbieden van een zinvolle daginvulling, die bijdraagt aan deelname aan het sociale verkeer en/of deelname aan het reguliere arbeidsproces. De daginvulling biedt structuur en activeert, geeft ontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheid om iets te betekenen, wat allemaal bijdraagt aan ervaren zingeving, gezondheid en welbevinden. Hiermee worden ook de mantelzorgers ontlast, die hierdoor hun zorg langer kunnen volhouden. Verspreid over de regio zijn er verschillende dagbestedingsmogelijkheden, waarmee kan worden aangesloten bij wat individueel passend is bij de begeleidingsvraag.

 

Kortdurend verblijf en overige respijtzorg
aan volwassenen met een matige tot zware beperking die thuis wonen bij ouders, familie of pleeggezin en 24 uurs toezicht nodig hebben, wordt tijdelijke zorg en begeleiding geboden, zodat de mantelzorger wordt ontlast.
Dit gebeurt in de vorm van:

  • Logeren en tijdelijk wonen op afspraak gedurende minimaal 24 uur en maximaal 72 uur per week
  • Naschoolse- en vakantieopvang
  • Ongeplande spoed/crisis opvang