Spring naar hoofdcontent
Terug

Gecon­tracteerde Jeugdzorg

Lees meer

De SIG heeft met gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland contracten afgesloten voor het bieden van ondersteuning, begeleiding en zorg aan kinderen/jongeren en hun gezin in het kader van de Jeugdwet.

We hebben afspraken gemaakt over het bieden van:

  • Begeleiding individueel
  • Begeleiding groep
  • Behandeling individueel
  • Kortdurend verblijf en overige respijtzorg
  • Persoonlijke verzorging
  • Verblijf
  • Crisisopvang

Begeleiding individueel
De SIG biedt ambulante, systeemgerichte begeleiding in de thuissituatie aan het hele gezin bij opvoeding en andere leefgebieden, die van invloed zijn op de opvoedsituatie. Het gaat om gezinnen, waarin een of meerdere kinderen en/of één of beide ouders een (verstandelijke) beperking hebben. De begeleiding heeft als doel de ouder-kindrelatie te versterken en een veilige opvoedsituatie te realiseren, vanuit de visie dat opgroeien binnen het eigen gezin wezenlijk bijdraagt aan de ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het welbevinden van kinderen. De basismethodiek van waaruit wordt gewerkt is Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Alle begeleiders van de SIG zijn geschoold in Signs of Safety, Sociale Netwerkstrategieën en Totale Communicatie.

Begeleiding groep
De SIG biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan, die vallen onder de noemer 'begeleiding groep', zoals onze logeerhuizen, naschoolse opvang, vakantieopvang en overbruggingszorg. Deze voorzieningen leveren we op meerdere locaties in de regio. Het doel is de mantelzorg te ontlasten en cliënten te activeren en nieuwe perspectieven te bieden. Onze logeerhuizen in IJmuiden en Heemskerk zijn specifiek toegerust om ook kinderen met een meervoudige handicap te kunnen verzorgen en begeleiden (= aangepast voor rolstoelen, hoog-laagbedden, bedboxen, tilliften enz.). Voor handelingen die specifieke expertise vragen, wordt samengewerkt met thuiszorginstellingen.
Behandeling individueel

De SIG biedt diverse individuele behandelvormen in combinatie met 'begeleiding individueel' of verblijfzorg. In alle gevallen wordt het hele systeem van de cliënt betrokken om de verbinding te leggen met het dagelijks leven en de begeleiding daarbij. Het doel van de behandeling is leren omgaan met de beperkingen, problemen en mogelijk traumatische ervaringen. Het behandelplan wordt multidisciplinair opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd volgens het één gezin = één plan-één regisseur-model.

Kortdurend verblijf en overige respijtzorg
De SIG biedt middels kortdurend verblijf (logeerhuis, naschoolse opvang, vakantieopvang, overbruggingszorg, respijtzorg, nood- en crisiszorg) zorg en begeleiding aan kinderen/jongeren met een matige tot zware verstandelijke beperking die (nog) thuis wonen en 24 uurs toezicht nodig hebben. Mantelzorgers worden hiermee ontlast, waardoor zij de zorg langer kunnen volhouden en residentiële opname kan worden voorkómen of uitgesteld. Samen met het gezin/verzorgers wordt onderzocht of vanuit het eigen netwerk en/of met vrijwilligers meer informele ondersteuning kan worden geboden. Voor de cliënt kan het kortdurend verblijf ook nieuwe perspectieven bieden op de eigen ontwikkeling. Aan de hand van individuele begeleidingsdoelen zal deze ontwikkeling procesmatig worden gestimuleerd.
De SIG verzorgt/coördineert het kortdurend verblijf in twee logeerhuizen, in IJmuiden en Heemskerk.

Persoonlijke verzorging
In gezinssituaties waar regelmaat en structuur niet vanzelfsprekend zijn, bieden we begeleiding bij het organiseren en uitvoeren van handelingen op het gebied van persoonlijke verzorging en waar nodig toediening van medicijnen. Hierdoor neemt de regeldruk in het gezin af en groeien de mogelijkheden van de ouders zelf het gezin draaiend te houden. Als kinderen op grond van hun beperking specifieke persoonlijke verzorging nodig hebben, krijgen ouders instructie en begeleiding om die zorg zelf te kunnen leveren of die zorg wordt van hen overgenomen. Als specifieke expertise in de persoonlijke verzorging nodig is, wordt samengewerkt met hierin gespecialiseerde (thuiszorg)organisaties.

Verblijf
De SIG heeft diverse 7x24 uurs beschermde woonvoorzieningen voor kinderen/jongeren (6- 23 jaar) met een verstandelijke beperking. Onder de noemer 'verblijf' onderscheiden we onze eigen kinder- en jongerenwoonprojecten, onze gezinshuizen en de particuliere woonprojecten, waar wij de professionele zorg leveren.

Crisisopvang
Acute omstandigheden kunnen reden zijn voor een (crisis)opname. Daarvoor is multidisciplinaire deskundigheid nodig. Binnen de SIG spreken we in dit verband van een methodisch woon/leefklimaat. Sleutelbegrippen zijn veiligheid, vertrouwen en structuur. Indien geïndiceerd volgt individuele berhandeling. Afhankelijk van het toekomstperspectief wordt in samenwerking met de wettelijk vertegenwoordiger aan doelen gewerkt om terugkeer naar het eigen gezin mogelijk te maken. Wanneer terugkeer geen optie is, wordt onderzocht of plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis mogelijk is. Ook wordt in dat geval gewerkt aan het opbouwen van een vervangend sociaal netwerk, bijvoorbeeld met vrijwilligers.