Spring naar hoofdcontent

In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van alle (professionele) begeleiding, hulp en zorg aan kinderen/jongeren tot 18 jaar, inclusief ouders/gezin, bij opgroei- en opvoedproblemen. De SIG biedt diverse vormen van gezinsondersteuning. We hebben hiervoor met de gemeenten in Zuid- en Midden-Kennemerland contracten afgesloten. Daarnaast werkt een groot aantal zorgaanbieders in de regio samen binnen het Platform Jeugdhulp.

De Jeugdwet heeft als doel kinderen/gezinnen tijdig passende ondersteuning en zorg te bieden, om medicalisering/uithuisplaatsing te voorkomen en het kind/gezin optimaal mee te laten doen aan de samenleving. Waar aanvullende professionele ondersteuning en zorg nodig is, zal die gecoördineerd en samenwerkend worden geboden, volgens het één gezin = één plan en één regisseur-model. De SIG is met het oog hierop aangesloten bij de regionale Verwijsindex.
In het kader van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en voor de advisering en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanbod van de SIG
De SIG biedt systeemgerichte begeleiding in de thuissituatie aan het hele gezin. Het doel is de ouder-kindrelatie te behouden en te versterken en een veilige opvoedsituatie te realiseren, vanuit de visie dat opgroeien binnen het eigen gezin essentieel is voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Onze doelgroep bestaat uit gezinnen, waarin één of meerdere kinderen een (verstandelijke) beperking hebben, of kind(eren) én ouder(s). In veel gevallen is ook sprake van een psychiatrische stoornis, verslaving of een combinatie van problemen op het gebied van zelfredzaamheid, sociale redzaamheid en psychisch functioneren. Deze gezinnen, waarin meer dan gemiddeld complexe multiproblematiek aan de orde is, vallen zowel onder de Jeugdwet als onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In de uitvoering in Midden- en Zuid-Kennemerland werkt de SIG samen in beide ketens, dat wil zeggen met de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en gemeentelijke WMO-consulenten.

De SIG biedt ambulante gezinsondersteuning vanuit diverse steunpunten in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Daarnaast bieden we op verschillende locaties naschoolse opvang, overbruggingszorg. kortdurend verblijf (logeerhuis, respijtzorg, gastgezinnen) en crisisopvang. Ons woonproject voor kinderen en jongeren (inclusief aparte afdeling voor crisisopvang) is gevestigd in Wijk aan Zee.

We hebben een flyer voor verwijzers gemaakt met ons aanbod in het kader van de nieuwe Jeugdwet. De printversie wordt op verzoek toegestuurd. lees voor meer algemene informatie over de nieuwe Jeugdwet en voor achtergrondinformatie op de factsheet Jeugdzorg.