Spring naar hoofdcontent
Terug

Samen­werkings­verbanden Jeugdzorg

Lees meer

In het kader van de Jeugdwet versterkt de SIG de samenwerking met collega-instellingen, algemene welijnsorganisaties, maatschappelijke partners en gemeenten. Er worden ook samen actief nieuwe vrijwilligers gezocht.

Onze samenwerkingsverbanden

Een groot aantal regionale aanbieders van jeugdhulp werkt samen binnen het Platform Jeugdhulp. In een convenant (februari 2017) spreken zij af formeel en informeel samen te werken ten behoeve van een betere, samenhangende zorg voor kinderen, jongeren en - soms - het hele gezin. Het Platform Jeugdhulp is onderdeel van 'samen Voor Betere Zorg' (VBZ), het samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden.

In Zuid Kennemerland werkt de SIG samen met de STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg en de welzijnsorganisaties De BaanDOCK en Haarlem Effect. Door de inzet van vrijwilligers, die samenwerken met beroepskrachten is minder inzet van professionele zorg nodig.

In Haarlem, Bloemendaal en Velsen werkt de SIG op het gebied van dagbesteding samen in de zorgcentra van de Stichting SHDH.

In buurtcentra in Velsen wordt in samenwerking met Stichting Welzijn VelsenRIBW KAMZorgbalansPhiladelphia en stichting De Waerden bij toerbeurt door medewerkers van deze organisaties een inloopspreekuur gehouden voor alle inwoners met vragen op alle gebieden van zorg en ondersteuning. Het doel is het gebruik van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers te stimuleren en zo de professionele individuele begeleiding te verminderen.

In Beverwijk werken we samen met Stichting Welzijn Beverwijk, de vrijwilligerscentrale en de Stichting Thuiszorg Gehandicapten om cliënten meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers, om zo de professionele zorginzet te verminderen.

In Heemskerk werkt de SIG op het gebied van dagbesteding samen in/met de zorgcentra van Viva! Zorggroep. In Heemskerk worden in samenwerking met Welschap Welzijn ook ontmoetingsavonden georganiseerd in het buurthuis. Het doel hiervan is mensen meer gebruik te laten maken van algemene welzijnsvoorzieningen en vrijwilligers en zo de professionele individuele begeleiding verminderen.

De SIG is aangesloten bij de Verwijsindex. Dat betekent dat contact wordt gelegd en afstemmingsafspraken worden gemaakt met andere hulpverleners, die bij betrokken bij het kind en zijn gezin.

De SIG werkt intensief samen met de jeugdbeschermers van Bureau Jeugdzorg en de William Schrikkergroep.

De SIG werkt nauw samen met het Steunpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het Veiligheidshuis Kennemerland.